Raporty / Urlop zdrowotny dla nauczycieli

 • 2008-10-25 20:55:04Urlop zdrowotny dla nauczycieli
  Nauczyciel, którego stan zdrowia wymaga długotrwałego leczenia, ma możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Jest to urlop płatny, mogący trwać nawet do roku czasu. Żeby go otrzymać trzeba jednak spełnić kilka istotnych warunków.

  Urlop zdrowotny z Karty Nauczyciela

  Zgodnie z Kartą Nauczyciela (art. 73) z urlopu zdrowotnego może skorzystać nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony, który przepracował w szkole co najmniej 7 lat. Do tego okresu wlicza się także okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub urlopu innego niż wypoczynkowy trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy.

  Maksymalny czas trwania jednorazowego urlopu zdrowotnego wynosi 1 rok. Łączny jego wymiar w okresie całego zatrudnienia nie może przekroczyć 3 lat. Każdy kolejny urlop zdrowotny nie może być udzielony wcześniej niż po roku od końca poprzedniego urlopu.

  W czasie korzystania z urlopu zdrowotnego nie wolno podejmować jakiejkolwiek działalności zarobkowej. W przciwnym wypadku nauczyciel zostaje odwołany z urlopu.

  W czasie trwania urlopu zdrowotnego nauczyciel dostaje comiesięczne wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodakiem za wysługę lat oraz innymi dodatkami socjalnymi.

  Urlopu dla poratowanie zdrowia udziela dyrektor szkoły. On również wyznacza datę rozpoczęcia urlopu. Jednak wcześniej o potrzebie jego udzielenia orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela. Decyzję podejmuje na podstawie:

  • wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego,
  • wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne,
  • dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

  Nauczyciele akademiccy

  Inne zasady przyznawania urlopów zdrowotnych obowiązują nauczycieli akademickich. Reguluje je ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 134 ust. 5-12).

  Zgodnie z jej przepisami z urlopu zdrowotnego mogą skorzystać nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy przepracowali w danej uczelni co najmniej 5 lat.

  Jednorazowo można skorzystać z 6 miesięcy urlopu. Łączny jego wymiar w całym okresie zatrudnienia nie może przekraczać 2 lat.

  Aby otrzymać urlop na poratowanie zdrowia należy złożyć pisemny wniosek do rektora uczelni. Do wniosku dołącza się orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

  Lekarz wydaje stosowne orzeczenie na podstawie tych samych kryteriów, jak dla nauczycieli zatrudnionych w opraciu o Kartę Nauczyciela. Oryginał orzeczenia otrzymuje nauczyciel, zaś kopię dołącza się do jego indywidualnej dokumentacji medycznej. O wydaniu orzeczenia lekarz powiadamia listownie podstawową jednostkę służby medycyny pracy, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad nauczycielem, o ile możliwe jest jej ustalenie.

  W przeciwieństwie do Karty Nauczyciela nauczyciel akademicki może wykonywać w czasie urlopu zdrowotnego zlecenia lub umówione dzieło na podstawie umów cywilnoprawnych.

  Wynagrodzenie za czas urlopu oblicza się tak samo jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

  Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami);
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o potrzemie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2005 r. nr 233, poz. 1991);
  3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami);
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2006 r. nr 247, poz 1817).

  26.10.2008

  Paweł Szygulski
Tagi

Komentarze

Komentarz:  
Pole wymagane
Autor:  
Pole wymagane
    Podaj siódmy znak kodu   nefnxeLnFg: